Naslovna O nama Upravljanje rizicima Posredovanje u osiguranju Djelatnosti Kontakt
 
 

 
Posredovanje u osiguranju

Posredovanje u osiguranju je relativno nova djelatnost na hrvatskom tržištu usluga osiguranja i ujedno najmanje poznata. Ova djelatnost započela je 2000. godine a donošenjem Zakona o osiguranju 2005. jasno je definirana te su uspostavljeni zakonski osnovi za stručno i profesionalno pružanje usluga.

Posrednik ili 'broker' za osiguranje je savjetnik ili konzultant za osiguranje imovine i osoba koji razumije potrebe i djelatnost klijenta, pomaže im u upravljanju rizicima te posreduje pri sklapanju ugovora.
Posrednik je u svom poslu:
- nezavisan - nije kontroliran od niti jednog osiguravajućeg društva iako profesionalno surađuje s svima
- profesionalan - isključivo se bavi posredovanjem u osiguranju
- specijalist - detaljno poznaje proizvode osiguranja i osiguratelje na tržištu te njihove mogućnosti
(kadrove, bonitet, dobre i slabe strane, sustav reosiguranja itd.)
koji pruža kompletnu uslugu klijentima a ujednoinicira nove proizvode i usluge u suradnji s osigurateljima.

Zakon o osiguranju definira:

Posredovanje u osiguranju
Članak 240.


Posredovanje u osiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Najznačajnija postavka nedovoljno poznata mnogim potencijalnim klijentima je da posrednik u osiguranju 'broker' zastupa i štiti interese osiguranika (ugovaratelja osiguranja) a ne osiguratelja. Od posebnog interesa za sve klijente je članak 244. koji definira obveze posrednika u osiguranju:

Obveze posrednika u osiguranju
Članak 244.

(1) Posrednik u osiguranju dužan je obavljati svoju djelatnost tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.
(2) Radi ispunjavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka posrednik osiguranja je dužan:
1. načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića,
2. pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguravatelja odnosno reosiguravatelja i izvijestiti ga o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,
3. u ime ugovaratelja osiguranja posredovati kod sklapanja osiguranja koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge osiguranja, ako posrednik osiguranja o tome izričito obavijesti osiguranika,
4. obavijestiti društvo za osiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja za sklapanje ugovora o osiguranju,
5. uručiti ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte vezane za ugovor o osiguranju,
6. provjeriti sadržaj police osiguranja,
7. pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,
8. stalno provjeravati ugovore o osiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju u cilju što bolje zaštite.


Distririsk d.o.o. je društvo za posredovanje u osiguranju i obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu koji definira:

Društvo za posredovanje u osiguranju
Članak 242.

(1) Društvo za posredovanje u osiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
(4) Izraz »posredovanje u osiguranju«, odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 254. ovoga Zakona.

Zakon isto tako definira i ulogu i obveze:

Posrednik u osiguranju
Članak 241.

(1) Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.
(2) Poslovi posrednika u osiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju.
(3) Uz poslove iz stavka 2. ovoga članka, poslovima posrednika u osiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.
(4) Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje mogu obavljati samo osobe iz stavka 1. ovoga članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti.
(5) Posrednik u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju.
Zašto upotrijebiti usluge posrednika u osiguranju?

Zato jer usluge koje pruža posrednik u osiguranju garantiraju svim klijentima da će njihovi interesi biti stručno i dosljedno zastupani u svakom trenutku i da će tim putem ostvariti najpovoljnije i najkvalitetnije osigurateljno pokriće za sve rizike kojima su izloženi.
Zakon o osiguranju ujedno definira i:

Obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
Članak 253.

(1) Poslove posredovanja u osiguranju može obavljati:
1. društvo za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju,
2. društvo za posredovanje u osiguranju države članice koje sukladno ovome Zakonu ima pravo obavljati poslove posredovanja u osiguranju na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju mora poslove posredovanja u osiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju.

Najbolji način da ostvarite najpovoljnije i najkvalitetnije osiguranje Vaših rizika je da poslove ugovaranja osiguranja povjerite Posredniku u osiguranju.